CR32194 Test of push to new occt git by i-nazarov@yandex.ru