0026628: Button Erase (Delete where erase algorythm is used) works incorrect